Certifikace BESA

Finger Car získal certifikát na základě testů provedených rakouským institutem zdraví.

Testuje se především působení výrobku na osoby s deregulovaným energeticko-informačním systémem - v našem případě to byly děti s poruchami pozornosti a děti s poruchami v oblasti motoriky. Testování u těchto dětí jednoznačně prokázalo, že práce s FINGERCAR má na výše uvedené poruchy pozitivní účinek. Děti byly klidnější, soustředěné, zlepšily se jejich motoricko-koordinační schopnosti, a navíc měly z práce s FINGERCAR radost.

  

Autorizované shrnutí

Testování BESA k energetické a fyzikální účinnosti „Trihorse Finger Car“, provedené ze strany IFVBESA, jednoznačně ukázalo, že testovaný objekt je schopen neutralizovat, resp. harmonizovat významné energeticko-informační zátěžové faktory energetického systému. Pomocí bioenergetické systémové analýzy byla na energeticko-informační úrovni dotazována a systémově testovány dopady výše uvedených zátěžových faktorů na probandy, jejich meridiání systém a jejich energeticko-informační regulační obvody. Testování BESA PŘED - PO ukazuje signifikantní změny testovaných akupunkturních bodů, resp. meridiánového systému. Naměřené údaje, jakož i jejich ukazatele účinně potvrzují na jedné straně zátěže, které testovanými rušivými poli na organismus probanda působí, a na straně druhé objasňují, jak se po použití „Trihorse Finger Car“ deregulativní energie mění na tělesně imanentní a biokompatibilní energie.

Všechny měřené údaje se signifikantně zlepšily z většinou 100% modré měřené oblasti na oblast zelenou, většinou v 50 st. oblasti (hodnota na stupnici), čili na oblast optimálních naměřených hodnot.

To znamená: Došlo k optimální regulační dynamice. Zde můžeme ve smyslu IFVBESA jednoznačně hovořit o optimálním, signifikantním zlepšení tělesné energetické situace.

 

Výsledek

Probandi byli testování pomocí BESA PO na účinky použití „Trihorse Finger Car“. Na rozdíl od testování PŘED, při kterém „Trihorse Finger Car“ použit nebyl, byly zjištěny veskrze pozitivní výsledky měření, které ukazují na proběhlou neutralizaci, resp. harmonizaci. Regulační dynamika se vyvíjela v optimální oblasti zatížení. Viděno celkově můžeme vycházet z toho, že se u probandů, jakož i u dalších lidí dostaví pozitivní účinek.

 

Důkazem bioenergeticko-informační účinnosti „Trihorse Finger Car“ v tomto projektu P369 byly splněny předpoklady pro udělení značky kvality BESA ze strany Mezinárodního profesního svazu pro BESA.

Celá zpráva z projektu ke stažení:

Projekt BESA Fingercar